ARTIST

Sophie Verger

Sculptor

Sculpture, Picture

25 Mar 2020 - 29 Mar 2020


New York, USA

Hand made original print, Picture, Sculpture, Craftwork

11 Mar 2020 - 15 Mar 2020


London, UK

Picture, Sculpture, Craftwork

27 Mar 2019 - 31 Mar 2019


New York, USA

Picture, Sculpture, Hand made original print, Cambridge

7 Mar 2019 - 10 Mar 2019


London, UK