ARTIST

Lynn Muir

Sculptor

Craftwork, Hand made original print, Sculpture, Picture, Jewellery, Cambridge

18 Jul 2020 - 6 Sep 2020


Cambridge, UK

Picture, Jewellery, Cambridge, Sculpture, Craftwork, Hand made original print

2 Jan 2020 - 26 Jan 2020


Cambridge, UK

Craftwork, Sculpture, Picture, Jewellery, Hand made original print, Cambridge

9 Nov 2019 - 24 Dec 2019


Cambridge, UK

Picture, Jewellery, Sculpture, Cambridge, Craftwork, Hand made original print

5 Jul 2018 - 2 Sep 2018


Cambridge, UK

Picture, Hand made original print, Sculpture, Craftwork, Jewellery, Cambridge

8 Nov 2017 - 23 Dec 2017


Cambridge, UK

Craftwork, Jewellery, Picture, Hand made original print, Sculpture

10 Jul 2017 - 3 Sep 2017


Cambridge, UK

Picture, Craftwork, Jewellery, Hand made original print, Sculpture

19 Nov 2016 - 24 Dec 2016


Cambridge, UK

Picture, Sculpture

13 Oct 2016 - 13 Nov 2016


Cambridge, UK

Picture, Jewellery, Hand made original print, Sculpture

29 Nov 2015 - 31 Dec 2015


Cambridge, UK

Jewellery, Picture, Sculpture, Hand made original print

2 Jan 2015 - 26 Jan 2015


Cambridge

Picture, Hand made original print, Craftwork, Jewellery

29 Nov 2014 - 5 Jan 2015


Cambridge, UK

Jewellery, Picture, Sculpture, Craftwork, Hand made original print

26 Jul 2014 - 14 Sep 2014


Cambridge,UK

30 Jan 2014 - 23 Feb 2014


Cambridge,UK